top of page

Handelsbetingelser

Aftalens indgåelse

CPH Vintage Watches (herefter CPHVW) sælger vintage-ure, som er unikke og ikke substituerbare varer (såkaldte speciesvarer). Derfor tages forbehold for ure, som er solgt og endnu ikke nedtaget fra hjemmesiden og/eller sociale medier. Annoncer på CPHVW’s egen hjemmeside og tilhørende sociale medier skal derfor anses som opfordring til at gøre tilbud, jf. aftalelovens § 9. Købers tilbud accepteres af CPHVW idet ordrebekræftelse fremsendes til køber. Idet ordrebekræftelse fremsendes til køber, foreligger en bindende aftale mellem CPHVW og køber, jf. aftalelovens § 1.

Levering

Alle varer solgt gennem CPHVW er fjernsalg og kan ikke købes uden levering. Er det i en annonce angivet, at en genstand sælges med ”fri fragt” betales fragten af CPHVW inden for Danmarks grænser. Heri indgår ikke Færøerne og Grønland. Er andet ikke angivet, betales fragten af køber. I alle tilfælde vælger CPHVW den fragtvirksomhed, hvormed varen sendes. Dette vil oftest være GLS eller PostNord. Varer sendes typisk inden for senest 2-3 hverdage dage efter aftalens indgåelse og leveringstid følger de til enhver tid gældende retningslinjer for den anvendte fragtvirksomhed. 

Risikoens overdragelse

Risikoen for en vares hændelige undergang eller forringelse påhviler CPHVW indtil levering har fundet sted, jf. købelovens § 17. Er køber en privatperson (et såkaldt forbrugerkøb), har levering fundet sted idet varen er i købers eller en af køber specificeret tredjemands besiddelse, jf. købelovens § 73, stk. 1.

Fortrydelsesret

Er køber privatperson (forbruger), har køber ret til at træde tilbage fra aftalen indtil 14 dage efter varen er kommet i købers eller en af køber angivet tredjemands besiddelse. For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal køber kontakte CPHVW på info@cphvintagewatches.com inden udløbet af de 14 dage og efterfølgende sende varen for købers regning til en adresse angivet af CPHVW umiddelbart efterfølgende. Risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse påhviler i dette tilfælde køber indtil varen er overdraget til CPHVW eller en af CPHVW specificeret tredjemand. Køber hæfter for forringelse af varens værdi, såfremt forringelsen skyldes anden håndtering end den, som er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og dens funktionsmåde. Det bemærkes herved, at vintage-ure bør behandles med omhu. CPHVW tilbagebetaler købesummen umiddelbart efter det har været muligt at konstatere varens stand. Der henvises i øvrigt til https://www.forbrug.dk/

Fortrydelsesretten bortfalder ved fysiske køb, hvor køber har fået fremvist uret, da køber i disse tilfælde har haft lejlighed til at se/prøve uret inden handlens afslutning.

Garanti

Cph Vintage Watches tilbyder 6 måneders garanti. Garantiperioden løber fra dagen, hvor varen er kommet i købers eller en af køber specificeret tredjemands besiddelse, og udløber kl. 24:00 6 måneder senere. Garantien dækker ure solgt fra d. 24/10/2022 og frem.

 

Garantien dækker urets værk, såfremt det stopper med at gå eller tidsangivelsen forringes markant inden for garantiperioden. Det gælder dog ikke, hvis dette skyldes forkert håndtering eller brug fra købers side, herunder eksempelvis at uret har været tabt, har fået slag, er blevet optrukket forkert og lignende. Garantien dækker ligeledes ikke ridser og lignende påført af køber, samt en knækket krone/glas som følge af købers forkerte håndtering. Vintageure er ikke vandtætte, og garantien dækker således ikke skade på uret og dets værk som følge af vand og andre væsker samt indtrængning af sand og/eller skidt. Garantien dækker ikke remme.

 

For at gøre brug af garantien, skal køber inden periodens udløb kontakte Cph Vintage Watches og efterfølgende sende uret til os for købers regning. Vurderer Cph Vintage Watches, at sagen er omfattet af garantien, vil vi gennem vores netværk af kompetente urmagere forsøge at udbedre fejlen og efterfølgende returnere uret til køber. Der gøres opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indhente specialdele og/eller lade en urmager gennemgå uret, hvorfor en eventuel udbedring kan tage længere tid, ofte flere måneder. Der gøres ligeledes opmærksom på, at Cph Vintage Watches kan vælge ikke at forsøge udbedring, men i stedet tilbyde at køber kan returnere uret mod tilbagebetaling af den oprindelige købesum eller alternativt tilbyde et afslag i prisen. 

Reklamationsret

Køber har 24 måneders reklamationsret fra tidspunktet, hvor varen er kommet i købers eller en af køber specificeret tredjemands besiddelse. Køber skal reklamere inden for rimelig tid efter at have konstateret en fejl eller mangel på varen ved at kontakte CPHVW. CPHVW har ved en rettidig og berettiget reklamation ret til at forsøge at udbedre fejlen eller manglen.  Da der er tale om unikke varer (speciesvarer) henledes opmærksomheden på, at køber som oftest ikke vil have mulighed for at kræve ombytning til en lignende vare. Vintageure er gamle varer, der indeholder sliddele, som kan gå i stykker uden varsel, også selvom uret var fuldt funktionsdygtigt ved salgstidspunktet, hvilket i de fleste tilfælde ikke vil være dækket af reklamationsretten. Ved vurdering af fejl og mangler henledes opmærksomheden på punktet nedenfor, "varens stand."

Varens stand

Varer solgt af CPHVW er brugte og typisk flere årtier gamle, hvorfor en eventuel vurdering af fejl eller mangler skal tage sit udgangspunkt i dette. Alle varer er beskrevet i salgsopslag, og billeder indgår i denne beskrivelse. Er andet ikke anført, er varerne tjekket af CPHVW og i tilfredsstillende stand, dog med spor af brug. Medmindre andet er angivet, går vintageure og holder tiden, men en vis afvigelse må påregnes i en sammenligning med moderne ure. CPHVW tjekker alle ure inden forsendelse og sikrer, at de er funktionsdygtige. CPHVW garanterer urenes funktionsdygtighed i seks måneder efter købsdatoen, jf. ovenfor under garanti. Da der er tale om brugte og gamle varer (antikviteter), kan CPHVW efter garantiperiodens udløb ikke holdes ansvarlig for urenes manglende funktion. En vis grad af ridser o.l. må påregnes på glas, kasse, krone og andre dele, jf. herved billederne i salgsannoncen. Mekaniske ure indeholder sliddele og bør serviceres af køber med jævne mellemrum. 

Vintageure er ikke vandtætte, ej heller hvis ”waterproof” eller lignende er angivet på uret. Ure bør således ikke udsættes for vand, og CPHVW råder til at vintageure tages af håndleddet ved håndvask.

Originalitet

CPHVW står inde for de solgte ures originalitet. Ure er brugsgenstande og skal serviceres med jævne mellemrum. I den forbindelse produceres nogle reservedele stadig af den oprindelige producent, mens andre produceres af tredjeparter. Ligeledes har det tidligere været og er stadig almindelig praksis, at vedligehold foretages hos kvalificerede uafhængige urmagere. Derfor kan enkelte sliddele være udskiftet med dele fra andre producenter end den oprindelige. Eksempler herpå kan være urets fjeder, en pakning eller glasset såfremt det er revnet. Uret vil dog i det store hele stadig fremstå originalt og oprindeligt være produceret hos den i annoncen nævnte producent.

Allergier

Vintage ure sælges på remme og/eller lænker. I sjældne tilfælde kan remmaterialet forårsage en allergisk reaktion hos køberen. Hvis dette er tilfældet, bør køber straks fjerne uret og skifte remmen til en anden. CPHVW er ikke ansvarlig for eventuelle allergiske reaktioner og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for sådanne.

Importafgifter

CPHVW sender internationalt. Vi er ikke ansvarlige for betaling/håndtering af eventuelle importafgifter og/eller told, der tilføjes en vare, som kommer ind i det område, hvor køberens forsendelsesadresse er placeret. Alle varer sendes fra Danmark, EU.

 

Klager

Køber opfordres altid til at kontakte CPHVW for at finde en løsning på eventuelle tvister. Kan en løsning ikke findes, kan køber kontakte Center for Klageløsning og efterfølgende Forbrugerklagenævnet ved Nævnenes Hus, https://naevneneshus.dk/

Eventuelle tvister om køb hos CPHVW skal afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

bottom of page